કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   

kamani

Trustee & Faculty
 
Useful Area
--> Topper List
--> List of Holidays
--> Contact Manager
--> Useful Websites
--> Syllabus
--> Achievment
--> New Addmission
--> Fees Payment
 
Registration Open For BSC Sem-5
   
Microsoft Team Login Credentials

kamani

Welcome
...more
Latest News
21/02/2024 -

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ દરમ્યાન સેમેસ્ટર - ૨ માં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓની રોલ નંબર તેમજ વિષયો સાથેની યાદી

18/02/2024 -

બી. એ.  / બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૨ ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના યુનિવર્સીટી પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા બાબત.

01/07/2023 -

આ સંસ્થામાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ એ મેળવેલ પ્રવેશ રદ કરવા બાબત.

01/07/2023 -

આ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ એ સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટી માં એનરોલમેન્ટ રદ કરાવવા બાબત.

31/05/2023 -

આ સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમો  ની વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ ની ફી બાબત.

17/03/2023 -

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ થી બોયઝ હોસ્ટેલ માં પ્રવેશ બાબત.

 
Quotable Quotes
      The flower which is single need not envy the thorns that are numerous.
- Rabindranath TagorePhoto Gallery
 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD
https://smallseotools.com/ Valid CSS! Valid CSS! Level Double-A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

kamani