કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   

kamani

Trustee & Faculty
 
Useful Area
--> Topper List
--> List of Holidays
--> Contact Manager
--> Useful Websites
--> Syllabus
--> Achievment
--> New Addmission
--> Fees Payment
 
Registration Open For BSC Sem-5
   
Microsoft Team Login Credentials

kamani

Welcome
...more
Latest News
02/06/2023 -

સેમેસ્ટર - ૬ ની રેમેડીયલ પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા બાબત. 

02/06/2023 -

સેમેસ્ટર - ૩ અને સેમેસ્ટર - ૫ ની કૉલેજ ફી ભરવા બાબત.

31/05/2023 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૧ માં પ્રવેશ બાબત.

31/05/2023 -

આ સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમો  ની વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ ની ફી બાબત.

08/05/2023 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૧ માં પ્રવેશ બાબાત.

08/05/2023 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૧ નાં પ્રવેશ ફોર્મ સાથે જોડવાના ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી.

17/03/2023 -

વર્ષ ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ થી બોયઝ હોસ્ટેલ માં પ્રવેશ બાબત.

22/02/2023 -

G 20 Summit - 2023 અંતર્ગત કૉલેજ માં યોજાનાર સૂચિત કાર્યક્રમોની યાદી.

 
Quotable Quotes
      I know God will not give me anything I can't handle. I just wish He wouldn't trust me so much.
- Mother TeresaPhoto Gallery
 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD
https://smallseotools.com/ Valid CSS! Valid CSS! Level Double-A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

kamani